Vedtægter

Love og vedtægter for Nivå Vandski Klub.

§ 1 KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er NIVÅ VANDSKI KLUB, med hjemsted i Fredensborg Kommune.
Klubben er tilknyttet Dansk Vandskiforbund under Danmarks Idræts- Forbund og under W.W.S.U.
Klubben er underkastet disse organisationers love.

 § 2 FORMÅL
Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at løbe på vandski samt udbrede kendskabet hertil og færdighed heri.  

 § 3 MEDLEMMER
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Ved et aktivt medlem, forstås en person der har til hensigt at stå på vandski.
I tvivlstilfælde afgøres medlemskabet af bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at sætte nye medlemmer på venteliste, hvis klubbens nuværende materiel ikke står i rimelig forhold til medlemstallet. Ansøgning fra juniorer og delfiner skal være forsynet med forældres/værges underskrift. Når optagelse er endelig, opkræves indmeldelsesgebyr og kontingent.
Først når ovennævnte beløb er modtaget, regnes medlemskabet for oprettet. Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling  udnævnes som æresmedlem efter en generalforsamlingsbeslutning.
En sådan indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion.

 § 4 IND‑ OG UDMELDELSE
Indmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis kassereren. Sker indmeldelsen efter 1. august betales kun halvt kontingent.
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens kasserer senest 1. december med virkning fra førstkommende 1. januar.

 § 5 KONTINGENT
På den ordinære generalforsamling fastsættes for et år ad gangen medlemskontingentet for følgende grupper:
Delfiner:
Juniorer:
Seniorer:
Familier:   (Familiekontingent er kun gældende for medlemmer med samme postadresse.)
Old Boys:  (Følger reglerne for Dansk Vandski Forbund)
Passive :  (Medlemmer uden stemmeret og uden adgang til skiløb)

Kontingentet betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling den 31. december. Er kontingentet ikke indbetalt inden den 1. april har medlemmet mistet sine rettigheder og ny optagelse kan kun ske efter indbetaling af restancen. 
For medlemmer, der indmeldes i sæsonens løb, opkræves kontingent ved indmeldelse. Kontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller udelukkelse. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingentydelse. Anmodning herom fremsendes skriftligt til bestyrelsen. En sådan fritagelse kan kun ske for et år ad gangen.

Ved indmeldelse betales følgende indskud:
Delfiner ‑ aktive    kr.              0,‑
Juniorer ‑ aktive    kr.            50,‑
Seniorer ‑ aktive   kr.            100,‑
Old boys ‑ aktive  kr.            100,‑
Passive                  kr.                0,‑

Hvis generalforsamlingen finder det nødvendigt, kan der for et år ad gangen dispenseres fra betaling af indskud.

 § 6 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes mellem 10. januar og 10. februar. Mindst 14 dage forinden indvarsles dette ved e-mail og på hjemmeside. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden inden 1. december. Med indkaldelsen følger dagsorden samt indkomne forslag.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger beretning
c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget
e) Fastsættelse af kontingent.
f) Indkomne forslag
g) Valg af formand eller kasserer
h) Valg af bestyrelse
i) Valg af suppleant/er
j) Valg af revisor
k) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarsling, lovlighed, sagernes behandling samt afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene og bestemmelse om opløsning af klubben, afgøres ved  simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes.
Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er repræsenteret på mødet. Ved valg af delfin/junior repræsentant har kun aktive medlemmer under 18 år stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer med angivelse af både dagen og dagsorden.
Vedtagelse sker ved almindelig flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan kun vedtages punkter, der er sat på dagsorden.

§ 7 BESTYRELSEN
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Delfin/Junior repræsentant og et bestyrelsesmedlem. Herudover er der valgt en eller flere suppleanter, som, efter bestyrelsens mening, kan inddrages i bestyrelses arbejde, ved særlige omstændigheder.

Formand, Delfin/Junior‑repræsentant og 1. bestyrelsesmedlem  vælges i lige år. Kasserer, Næstformand og
2. bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Suppleanter til bestyrelsen vælges  ligeledes i ulige år.

Medlemmer over 16 år er opstillings‑berettiget som Delfin/Junior-repræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for alle møders vedkommende af alle bestyrelsens medlemmer.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted og fungerer som formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden (næstformanden) og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være myndige og den ene af disse skal være formanden eller næstformanden.

§ 8 REGNSKAB OG REVISION
Klubbens regnskab går fra 1/1 til 31/12. Kassereren fører medlemskartotek samt specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning forevist.
Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den finder dette nødvendigt. Foreningens penge indsættes på giro, i bank, sparekasse eller i sikre papirer. Beløb, der indsættes på checkkonto og giro kan hæves af kasserer eller formand hver for sig. På øvrige konti kan kun hæves af formand og kasserer i forening.

§ 9 EKSKLUSION
Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens love og reglementer. Medlemmer, der overtræder disse, eller hvis adfærd i øvrigt strider mod klubbens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderede kan dog altid forlange beslutningen prøvet på førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedkommende har ret til at være tilstede på denne generalforsamling. En af generalforsamlingen stadfæstet eksklusion kan ikke indankes for højere instanser eller overgives til anden retsforfølgning.

§ 10 KONKURRENCER OG OPVISNINGER
Klubbens aktive medlemmer skal til enhver tid følge Dansk Vandski Forbunds regler for registrering og deltagelse i konkurrencer for andre klubber.
Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i opvisninger for andre vandskiklubber eller  forbund uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 11 ÆNDRING AF LOVE
Forandringer i disse love kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

§ 12 OPLØSNING
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant stemmeflertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 af stemmeflertal uden hensyn til mødte stemmeberettigedes antal. På generalforsamlingen besluttes ved simpelt flertal afvikling af ejendele og forpligtelser, dog forpligter klubben sig til at indfri evt. private lån til klubben fra medlemmer, før betaling foretages til evt. andre kreditorer.
Den evt. opståede formue tilfalder en evt. ny opstartet vandskiklub i kommunen eller hvis en sådan ikke forefindes, er bestyrelsen bemyndiget til at lade evt. formue tilfalde anden idrætslig formål.

§ 13 
Disse love er vedtaget på klubbens generalforsamling den 22. februar 1981.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den  26. maj 1981.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 11. februar 1982.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling  den 4. februar 1983.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 1986.
Vedtægterne er ændret på  ekstraordinær generalforsamling den 4. april 1990.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 10.februar 1993.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 1996.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den  29. februar 2000.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2003.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 1. februar 2005.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 31. januar 2007.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 25. januar 2011.

§ 14  ANSVAR
Klubben kan under ingen forhold drages til ansvar for skader som vandskiløberen eventuelt måtte pådrage sig under vandskiløb.

 § 15 OPTAGE LÅN
Den til enhver tid valgte bestyrelse er bemyndiget til på klubbens vegne, bedst muligt, at optage lån, få stillet garanti i bank eller andet finansieringsinstitut og dermed som hæfter, til brug for større nyinvesteringer og anskaffelser f.eks.  ved køb af ny trækbåd.